WFE DVD kommentárban említik Rob-ot

Initially they wanted Hal to do all the voice over but then thought it would distance from the character and decided to try Rob’s voice and really liked the result.
Először úgy szerették volna, hogy Hal meséli el az egész történetet, de végül úgy gondolták, hogy ettől nem lesz olyan személyes a karakter, ezért úgy döntöttek, megpróbálkoznak Rob hangjával, és nagyon tetszett nekik az eredmény (gondolom, az elején, amikor vált a hangjuk)

The moment with the girl at the college was a in between takes moment. She was so nervous around Rob that they tricked her. She was actually flirting with Rob off camera.
A jelenet az egyetemen a leánnyal, két felvétel közötti momentum volt. A lány nagyon izgult, mert Robbal játszott, ezért becsapták. A leány kamerán kívül igaziból flörtölt Robbal.

They say Rob has a method to start sweating and go all pale but they won’t reveal.Azt mondják, van Robnak egy módszere, hogyan kezdjen izzadni és  hogyan sápadjon el teljesen, de ezt nem árulják el.

Rob’s mom in the movie also acted as his Polish coach.
A színésznő, aki Rob anyukáját játssza, lengyelül tanította Rob-ot. (Na, ja, hát az anyukája, nem?)

Rob did his own stunt running alongside the track and catching the train. Francis was really nervous because if something got wrong it could be really awful.
Rob maga csinálta  a vonat melletti futást és a felkapaszkodást a vagonba. Francis tényleg nagyon ideges volt, mert ha valami baj lett volna, az nagyon szörnyű lett volna.

Rob learned a Polish song that he sung in the forest but they cut that part out. He picked up the Polish really quick. He didn’t need much practice to sound convincing.
Rob megtanult egy lengyel dalt, amit az erdőben énekelt, de kivágták a jelenetet. Rob nagyon gyorsan tanulta meg a lengyel szavakat. Nem sokat kellett gyakorolnia, hogy meggyőző legyen a kiejtése.

When Reese is with Silver Star in the train car, they ran out of time to shoot Rob’s close up, so they did it 2 months later when Reese had already wrapped. Rob is talking to a television playing the take at the floor of the train car.
Amikor Reese Silver Starral van a vagonban, kifutottak az időből, hogy felvegyék Rob közeli jeleneteit, ezt két hónappal később vették fel, amikor Reese már végzett. Rob egy a vagon padlóján levő televízióhoz beszél, amiben a jelenetet játsszák le. 

Again, Rob did his own stunt when he’s almost thrown out of the train. It was not so fast as it appears to be but it was a moving train.
Újból, Rob játszik abban a jelenetben, amikor ki akarják dobni a vonatról. Nem volt olyan gyors a vonat, mint ahogy tűnik, de mozgó vonat volt.

Tai’s trainer said to them that they all would think that they had a relationship with her but for her the actors were just props. They don’t believe the trainer. They are sure Tai fell in love with Rob. They say that because she followed Rob around even when he didn’t have any treats in his pockets.
Tai trénere mondta mindenkinek, hogy majd mindenki úgy gondolja, kialakult egy kapcsolata  az elefánttal, de a színészek csak kellékek az elefánt számára. Senki nem hitt a trénernek. Mindenki biztos abban, hogy Tai megszerette Rob-ot. És ezt azért állítják, mert Tai akkor is követte Rob-ot mindenhová, amikor Rob zsebében nem is volt semmi csemege.

Francis thinks Rob does a good drunk
Francis állítja, hogy Rob jól játszik részeget.

He thinks it’s great to see Rob smile a lot in this movie.
Francis úgy gondolja, nagyszerű látni, hogy Rob sokat mosolyog a filmben.

LaGravenese think its because he was happy he didn’t have to put yellow contacts in his eyes.
LaGravenese azt gondolja, valószínűleg azért, mert boldog hogy nem raktak sárga kontaktlencséket a szemébe.

They say Rob was a really good sport about everything. He never complained about a thing. He was always in a great mood.
Azt mondják, hogy Rob nagyon jól állt hozzá mindenhez. Soha nem reklamált semmiért. Mindig nagyon jókedvű volt.

They are talking about Rob being sick and they think it was very funny. And the fact that Francis was all the time saying things like “ok, now grab her leg. Strap, strap, strap. Put her dress down. Reese, go for his belt” Their point is that in the day didn’t sound romantic at all.
 Arról beszélnek, amikor Rob beteg volt, azt gondolják,az nagyon mókás volt. És azért, mert Francis mindig azt mondta, “ok, fogd meg a lábát. kapcsold, kapcsold, kapcsold. Vedd le Reese ruháját. Reese, kapcsold ki az övet.” – Szerintük ez azon a napon minden volt, csak nem romantikus.

LaGravenese was having dinner with someone that saw the movie and was saying how amazing is the relationship that Rob has with the camera. He’s one of those actors, like old-time stars in the 30′s. The camera loves him. And the guy said to him “He looked even better when he was beaten up”
 LaGravenese együtt vacsorázott valakivel, aki látta a filmet, és az mondta azt, hogy elbűvölő az, hogy milyen a kapcsolat a kamera és  Rob között.Azok közül a színészek közül való, akik olyanok, mint egy 30-as évek beli sztár. A kamera egyszerűen szereti őt. Majd azt mondta a vacsorapartner “Akkor még jobban nézett ki, amikor összeverték.”
Forrás

Advertisements